NO a la desaparició de classes passives. Pel manteniment i sostenibilitat de MUFACE.

NO a la desaparició de classes passives. 
Pel manteniment i sostenibilitat de MUFACE.
No a retallada de drets socials.

• CCOO rebutgem enèrgicament la decisió del Govern de declarar l'extinció de classes passives

La Federació d’Ensenyament de CCOO expressem el nostre radical rebuig a la mesura aprovada divendres pel president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per la qual es preveu la desaparició del règim de classes passives. Això suposaria que els nous funcionaris s'integrarien en el Règim General de la Seguretat Social. La mesura s'inscriu en un paquet d'altres encaminades a la progressiva privatització de serveis públics i a l'agressió permanent contra les condicions laborals i socials dels empleats públics.

En carregar contra els funcionaris, el Govern persisteix en la seva política erràtica i descoordinada. No content amb les retallades salarials, ara vol acabar amb un sistema de protecció social més adaptat a les característiques i realitats dels funcionaris públics que el Règim General de la Seguretat Social. És absurd pensar que la modificació del règim de Seguretat Social dels funcionaris contribueixi a calmar els mercats.

Seguint amb la tradició d'imposició de les polítiques de retallades, el Govern no s'ha dignat a negociar aquest tema amb els representants dels afectats, vulnerant així l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, norma amb rang de llei.

Des que van començar a implantar els primers retalls salarials el passat mes de maig, CCOO ens hem mobilitzat per exigir el manteniment d'altres drets, entre ells el del sistema de Seguretat Social propi dels funcionaris, a favor del qual ens concentrem al llarg de novembre davant les direccions provincials de MUFACE.

Per això la Federació d'Ensenyament de CCOO fem una crida a tot el professorat a i a la resta de sindicats a participar en les mobilitzacions, ja convocades, del proper dia 15 de desembre, pel manteniment del règim de classes passives i MUFACE i en totes aquelles que convocarem unitàriament en un futur pròxim si el Govern persisteix en el seu plantejament de retallada de drets.


Signa en contra de l'extinció de les classes passives i pel manteniment de MUFACE 


http://www.fe.ccoo.es/comunes/temp/recursos/15732/698070.jpg

Aclariments a la situació del règim de classes passives i MUFACE després de la publicació del Reial Decret Llei 13/10 de 3 de desembre de 2010·        Què diu aquest RDL 13/2010 respecte a classes passives i MUFACE?
El 3 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 13/2010,  on es recullen les diverses  mesures anunciades per Zapatero al Congrés.
Respecte als funcionaris docents, en el capítol IX del pròleg del RDL 13/10 es diu:
"La proposta d'integració dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social ho és als efectes de classes passives, mantenint amb el mateix abast la acció protectora gestionada, en l'actualitat, per les respectives mutualitats de funcionaris ".

I després en l'article 20 es diu també:
“1. Amb efectes 1 de gener de 2011 i vigència indefinida, el personal que es relaciona en l'article 2.1 del text refós de la Llei de classes passives de l'Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, excepció feta del comprès en la lletra i), estarà obligatòriament inclòs, als efectes del que disposa la dita norma i les seves disposicions de desenvolupament, en el Règim General de la Seguretat Social sempre que l'accés a la condició que es tracti, es produeixi a partir d'aquella data "   (veure nota 1)

En aquest article no es diu res respecte a MUFACE, pel que ha de suposar-se que seguirà igual que fins ara (tal com es diu en el pròleg del reial decret llei). ¿Podem entendre que el que succeirà a partir de l' 1 gener 2011 és que els nous funcionaris docents s'integraran a efectes de pensions en el Règim General de la Seguretat Social i a la vegada s’afiliaran a MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials?

En qualsevol cas  ja veurem que passa  a mig termini. I més, quan  Zapatero en el Congrés (abans de la publicació al BOE del RDL 13/19) anunciava suprimir també MUFACE.

·        En base al que fins ara sabem, quines situacions es donaran a partir de l’1 de gener de 2011?
A partir de l'1 de gener de 2011 els docents funcionaris de carrera estarem en una de les tres situacions següents:

a)  Actuals docents funcionaris de carrera:  En el règim de classes passives i en MUFACE. Aquí estem i, de moment, seguirem la majoria.
b) En el Règim General de la SS amb caràcter general, com ja estan els docents procedents de les antigues universitats laborals i dels centres de l’AISS i els funcionaris docents bascos ingressats amb posterioritat a 1994.
c)  Els futurs  docents funcionaris de carrera: En el Règim General de la SS per a les pensions (adéu a les jubilacions anticipades...) i en MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials.

·        I si  es promociona d’un cos docent  a un altre, què planteja el RDL 13/2010?

El punt dos de l'article 20 de l'esmentat RDL 13/10 estableix:
"El personal inclòs en l'àmbit personal de cobertura del règim de classes passives a 31 de desembre de 2010, que amb posterioritat a aquesta data, i sense solució de continuïtat, ingressi , sigui quin sigui el sistema d'accés, o reingressi, en un altre cos que hagués motivat, en aquesta data, el seu enquadrament en el règim de classes passives, continuarà inclòs en aquest règim ".

Això significa que els docents funcionaris de carrera de tot l'Estat, excepte els del País Basc, que accedeixin , sigui quin sigui el sistema d'accés, a altres cossos docents seguiran en classes passives i en MUFACE. Es refereix, per exemple, a l’accés a cossos de secundària  des del cos de mestres, o a  l‘accés als cossos de catedràtics des de  secundària. Queda clar que continuaran en el règim de classes passives i MUFACE.

Pel manteniment i millora de MUFACE

Majoritàriament , els docents funcionaris de carrera estan en el règim de classes passives de l'Estat, que atén i paga les seves pensions, i en MUFACE, que atén les seves necessitats sanitàries, farmacèutiques, incapacitat transitòria,  i algunes prestacions socials (ajudes per pròtesis, per jubilació forçosa, per estudis, etc.).  D'altra banda una minoria dels funcionaris docents està, per procedir de les antigues universitats laborals o centres de Formació Professional de la AISS o haver ingressat al País Basc després de 1994, en el Règim General de la Seguretat Social, que cobreix tant les prestacions sanitàries, farmacèutiques com les pensions.

La Federació d'Ensenyament de CCOO defensem el manteniment de la Mutualitat de Funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat (MUFACE), amb una millora important de les prestacions tant socials com sanitàries i exigim expressament el compliment dels acords assolits en el Consell General de MUFACE sobre les aportacions dels mutualistes jubilats en l'adquisició de medicaments, per avançar cap a la seva gratuïtat. Rebutgem la retallada de l'aportació que fa l'Estat per finançar la Mutualitat, que en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011 es redueix de 5,03% al 4,92% de l'Haver Regulador.

De cap manera podem acceptar que els serveis de MUFACE siguin considerats com privilegis. Les millores de les condicions laborals sectorials, que diversos col•lectius de treballadors hem aconseguit en els nostres convenis, són drets socials o salarials que hem de mantenir.

La Federació d'Ensenyament de CCOO fem  una crida a la resta de sindicats i al conjunt del professorat i dels empleats públics a mobilitzar-nos unitàriament,  per evitar aquesta nova retallada.

Nota (1):  El personal inclòs en el règim de classes passives de l'Estat a què fa referència la lletra i) són els ex presidents i ex vicepresidents del Govern, els ex ministres, ex presidents del Tribunal Constitucional i altres alts càrrecs de l'Estat.