La fi de les classes passives no ho serà per a tothom

Sabies que...

la fi de les classes passives no ho serà per a tothom...?
 

Segons el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació, en l'article 20:


Article 20. Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels funcionaris públics i d'altre personal de nou ingrés a partir de l'1 de gener de 2011.


U.


1. Amb efectes d'1 de gener de 2011 i vigència indefinida, el personal que es relaciona en l'article 2.1 del text refós de la Llei de classes passives de l'Estat, aprovat per Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, excepció feta del comprès en la lletra i), estarà obligatòriament inclòs, als efectes del que disposa la dita norma i les seves disposicions de desenvolupament, en el Règim General de la Seguretat Social sempre que l'accés a la condició que es tracti es produeixi a partir d'aquella data.
 

Doncs bé, si llegim el Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de classes passives de l'Estat, que no passaran automàticament al règim general de la Seguretat Social, són:

Article 2.


i) Els ex presidents, vicepresidents i ministres del Govern de la Nació i altres càrrecs esmentats en l'article 51 d'aquest text.

 
(I aquest art. 51 fa referència a: expresidents, vicepresidents i ministres de Govern de la Nació, així com els ex Presidents del Congrés dels Diputats i del Senat, del Tribunal de Comptes i del Consell d'Estat, expresidents del Tribunal Suprem de Justícia, del Consell General del Poder Judicial, expresidents del Tribunal Constitucional i els ex defensors del poble i Fiscals Generals de l'Estat)Sense comentaris ...Decret llei del 3/12/2010:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18651